Γραπτή ερώτηση E-1174/10 υποβολή: Karl-Heinz Florenz (PPE) προς την Επιτροπή. Εφαρμογή της στρατηγικής της Κοινότητας για τη μείωση των εκπομπών CO2 των επιβατικών αυτοκινήτων και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 443/2009