Γραπτή ερώτηση E-009935/11 Oreste Rossi (EFD) προς την Επιτροπή. Αρπαγή γαιών