Υπόθεση C-153/20 P: Αναίρεση που άσκησε στις 27 Μαρτίου 2020 η Δημοκρατία της Λιθουανίας κατά της αποφάσεως που εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (δεύτερο τμήμα) στις 22 Ιανουαρίου 2020 στην υπόθεση T-19/18, Λιθουανία κατά Επιτροπής