Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/1755 της Επιτροπής της 24ης Νοεμβρίου 2020 σχετικά με τη χορήγηση άδειας στο παρασκεύασμα Bacillus coagulans DSM 32016 ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών για θηλάζοντα και απογαλακτισμένα χοιρίδια συιδών, πουλερικά προς πάχυνση και διακοσμητικά πτηνά (κάτοχος της άδειας Biochem Zusatzstoffe Handels- und Produktionsges. mbH) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)