Εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης 2011/344/ΕΕ για τη χορήγηση ενωσιακής χρηματοδοτικής ενίσχυσης στην Πορτογαλία (2012/92/ΕΕ)