Γραπτή ερώτηση E-6206/10 Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (PPE) προς την Επιτροπή. Αφγανιστάν και δικαιώματα των γυναικών