Υπόθεση T-284/12: Προσφυγή της 29ης Ιουνίου 2012 — Oro Clean Chemie/ΓΕΕΑ — Merz Pharma (PROSEPT)