Μη διατύπωση αντιρρήσεων σχετικά με κοινοποιηθείσα συγκέντρωση (Υπόθεση COMP/M.5789 — Geely/Daqing/Volvo Cars) Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ