Διερευνητική γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών με θέμα «Το μέλλον της πολιτικής για τη συνοχή»