2012/615/ΕΕ: Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 10ης Μαΐου 2012 , σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών της ευρωπαϊκής κοινής επιχείρησης για τον ITER και την ανάπτυξη της πυρηνικής σύντηξης για το οικονομικό έτος 2010