Απόφαση του Δικαστηρίου (πέμπτο τμήμα) της 19ης Ιανουαρίου 2012. # Suiker Unie GmbH - Zuckerfabrik Anklam κατά Hauptzollamt Hamburg-Jonas. # Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως: Finanzgericht Hamburg - Γερμανία. # Κανονισμός (ΕΚ) 800/1999 - Άρθρο 15, παράγραφοι 1 και 3 - Γεωργικά προϊόντα - Καθεστώς των επιστροφών κατά την εξαγωγή - Διαφοροποιημένη επιστροφή κατά την εξαγωγή - Προϋποθέσεις χορηγήσεως - Εισαγωγή του προϊόντος στο τρίτο κράτος προορισμού - Καταβολή των εισαγωγικών δασμών. # Υπόθεση C-392/10. Suiker Unie TITJUR