Γνωμοδότηση της Επιτροπής για την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος στη Μάλτα - Εφαρμογή του άρθρου 104 παράγραφος 5 της συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας