Γραπτή ερώτηση E-5885/10 Ramon Tremosa i Balcells (ALDE) προς το Συμβούλιο. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) εξαιρεί τον αεροπορικό τομέα από χρηματοδότηση για την αγορά πλέον αποτελεσματικών αεροπλάνων με σκοπό την τήρηση των περιβαλλοντικών στόχων όσον αφορά το σύστημα εμπορίας της ΕΕ από το 2012