Γραπτή ερώτηση E-000453/11 Vilija Blinkevičiūtė (S&D) προς το Συμβούλιο. Το μέλλον της οδηγίας κατά των διακρίσεων