Γραπτή ερώτηση E-1492/10 υποβολή: Alan Kelly (S&D) προς την Επιτροπή. Δαπάνες του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου στην Ιρλανδία