Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 618/2011 της Επιτροπής, της 24ης Ιουνίου 2011 , σχετικά με την ανάκληση της αναστολής υποβολής αιτήσεων πιστοποιητικών εισαγωγής για προϊόντα του τομέα της ζάχαρης στο πλαίσιο της δασμολογικής ποσόστωσης 09.4380