Γραπτή ερώτηση E-8421/10 Proinsias De Rossa (S&D) προς την Επιτροπή. Εσωτερικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων στην Ιρλανδία