Γραπτή ερώτηση E-000149/11 Sergio Paolo Frances Silvestris (PPE) και Raffaele Baldassarre (PPE) προς την Επιτροπή. Κίνδυνος για την ελευθερία της δημοσιογραφικής ενημέρωσης