Nariadenie Komisie (ES) č. 372/2007 z 2. apríla 2007 , ktorým sa ustanovujú prechodné migračné limity plastifikátorov v tesneniach vrchnákov určených na styk s potravinami (Text s významom pre EHP)