2007 m. balandžio 2 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 372/2007, nustatantis dangčių, turinčių sąlytį su maisto produktais, tarpinėse naudojamų plastifikatorių pereinamojo laikotarpio migracijos lygius (Tekstas svarbus EEE)