Γραπτή ερώτηση E-007146/11 Licia Ronzulli (PPE) προς την Επιτροπή. Επιβλαβή φυτοφάρμακα για την υγεία του ανθρώπου και των ζώων