Τρίτη τροποποίηση τής προκηρύξεως τού διαγωνισμού άρι$. 3/1981