2012/490/ΕΕ: Απόφαση της Επιτροπής, της 24ης Αυγούστου 2012 , για τροποποίηση του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί όρων πρόσβασης στα δίκτυα μεταφοράς φυσικού αερίου Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ