Προηγούμενη κοινοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση M.9931 — Stirling Square Capital Partners / TA Associates / DOCU Nordic Group) Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 2020/C 283/05