Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 10ης Μαΐου 2012 , το οποίο περιέχει τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της απόφασής του σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης για το οικονομικό έτος 2010