Γραπτή ερώτηση E-004998/11 Julie Girling (ECR) προς την Επιτροπή. Μεταρρύθμιση της κοινής αλιευτικής πολιτικής (ΚΑΠ) και προστατευόμενα είδη