Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/1414, 3. august 2017, millega muudetakse seoses kõrge patogeensusega linnugripiga määruse (EÜ) nr 798/2008 I lisas endist Jugoslaavia Makedoonia vabariiki, Ameerika Ühendriike, Lõuna-Aafrikat ja Zimbabwet käsitlevaid kandeid selliste kolmandate riikide, territooriumide, tsoonide ja piirkondade loetelus, millest võib liitu importida või läbi liidu vedada teatavaid linnukasvatussaadusi (EMPs kohaldatav tekst )$