Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2017/1414 της Επιτροπής, της 3ης Αυγούστου 2017, για την τροποποίηση του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 798/2008 όσον αφορά τις καταχωρίσεις για την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, τη Νότια Αφρική και τη Ζιμπάμπουε στον κατάλογο τρίτων χωρών, εδαφών, ζωνών ή διαμερισμάτων από όπου επιτρέπεται να εισαχθούν ή να διαμετακομιστούν μέσω της Ένωσης ορισμένα προϊόντα πουλερικών σε σχέση με την υψηλής παθογονικότητας γρίπη των πτηνών (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ )$