Γραπτή ερώτηση E-011160/10 Franz Obermayr (NI) προς την Επιτροπή. Υποχρέωση σήμανσης ιόντων αργύρου