Γραπτή ερώτηση E-001329/11 Véronique Mathieu (PPE) προς την Επιτροπή. Ευρωπαϊκή πολιτική για τον απώτατο Βορρά