Υπόθεση T-237/10: Προσφυγή της 26ης Μαΐου 2010 — Vuitton Malletier κατά ΓΕΕΑ — Friis Group International (Απεικόνιση μηχανισμού κλειδώματος)