Υπόθεση T-564/10: Προσφυγή της 15ης Δεκεμβρίου 2010 — Quimitécnica.com και de Mello κατά Επιτροπής