Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ του Ευρωπαϊκου Κοινοβουλίου και του Συμβούλιο σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση