Дело T-246/10: Решение на Общия съд от 6 октомври 2011 г. — Industrias Francisco Ivars/СХВП Motive (Скоростни регулатори) (Промишлен дизайн на Общността — Производство по обявяване на недействителност — Регистриран промишлен дизайн на Общността, представляващ скоростен регулатор — Предходен промишлен дизайн на Общността — Основание за обявяване на недействителност — Липса на оригиналност — Липса на различно цялостно впечатление — Член 6 и член 25, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 6/2002)