Γραπτή ερώτηση E-001649/11 Oreste Rossi (EFD) προς την Επιτροπή. 2011 – Διεθνές έτος των δασών