Υπόθεση C-337/11: Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως, την οποία υπέβαλε το Sø- og Handelsret (Δανία) την 1η Ιουλίου 2011 — HK Danmark που ενεργεί για λογαριασμό της Lone Skouboe Werge κατά Pro Display A/S, υπό εκκαθάριση