Γραπτή ερώτηση P-008632/11 Wim van de Camp (PPE) προς την Επιτροπή. Ο ρόλος των συνεργατικών σχηματισμών στην προώθηση της διεθνοποίησης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ)