Γραπτή ερώτηση E-010824/11 Sergio Paolo Frances Silvestris (PPE) προς την Επιτροπή. Ηλεκτρονική σφραγίδα ως εγγύηση του Made in