Γραπτή ερώτηση P-2488/10 υποβολή: Franziska Katharina Brantner (Verts/ALE) προς την Επιτροπή. Η ελευθέρωση του καθεστώτος των θεωρήσεων και η Βοσνία-Ερζεγοβίνη