Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 420/2010 της Επιτροπής, της 12ης Μαΐου 2010, για τον καθορισμό της μέγιστης μείωσης του εισαγωγικού δασμού αραβοσίτου στο πλαίσιο του διαγωνισμού που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 677/2009