Υπόθεση C-228/12: Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως, την οποία υπέβαλε το Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Ιταλία) στις 14 Μαΐου 2012 — Vodafone Omnitel Nv κατά Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Presidenza del Consiglio dei Ministri