2011/371/ΕΕ: Απόφαση του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2011 , για τον διορισμό ενός αναπληρωματικού μέλους από την Αυστρία στην Επιτροπή των Περιφερειών