Υπόθεση C-32/12: Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως, την οποία υπέβαλε το Juzgado de Primera Instancia de Badajoz (Ισπανία) στις 23 Ιανουαρίου 2012 — Soledad Duarte Hueros κατά Autociba S.A., Automóviles Citroen España S.A.