Teatis isikutele, kelle suhtes kohaldatakse nõukogu otsuses 2010/656/ÜVJP ja nõukogu määruses (EÜ) nr 560/2005 (teatavate Côte d'Ivoire'is asuvate isikute ja üksuste vastu suunatud piiravate meetmete kohta) sätestatud piiravaid meetmeid