Προηγούμενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση COMP/M.5873 — Advent/DFS Furniture Company) — Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ