Γραπτή ερώτηση E-011237/10 Oreste Rossi (EFD) προς την Επιτροπή. Υποστήριξη της έρευνας για τα σπάνια νοσήματα