Γραπτή ερώτηση E-011169/10 José Bové (Verts/ALE) προς την Επιτροπή. Γενετικώς τροποποιημένο κουνούπι