2012/151/ΕΕ: Απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της 1ης Μαρτίου 2012 , για την εκλογή του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου