SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 2012/2002 w celu zapewnienia pomocy finansowej państwom członkowskim na pokrycie kosztów poważnego obciążenia finansowego powstałego wskutek wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii bez zawarcia umowy (COM(2019)0399 - C9-0111/2019 - 2019/0183(COD)) Komisja Rozwoju Regionalnego Sprawozdawca: Younous Omarjee