Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 4185/88 του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 1988 για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης κοινοτικών δασμολογικών ποσοστώσεων για ορισμένα φρούτα και χυμούς φρούτων ( 1989 )